Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

O nás

Stredoeurópsky dom fotografie

Nová inštitúcia vznikla kvôli dvom hlavným zámerom.
Na jednej strane je to utvorenie priestoru pre medzinárodnú výmenu, pre vybudovanie centra, ktoré sa stane nevyhnutnou zastávkou pre každého, ktorý bude mať záujem o fakty, informácie, diela z stredoeurópskeho fotografického okruhu. Stredoeurópsky dom fotografie vytvára  akýsi vrchol pomyselnej pyramídy fotografických kultúr, Dom triedi množstvo faktov, výstav a z nich vytvár databázu – virtuálnu i reálnu – kníh, diel, časopisov, ktoré podajú objektívny obraz o dejinách i aktuálnej situácii fotografie v jednotlivých krajinách. Je prirodzené, že je aj miestom pre stretávanie, výmenu, medzi osobnosťami z stredoeurópskych krajín, ale aj medzi tzv. Východom a Západom, pretože na tzv. východnej časti Európy dosiaľ neexistuje žiadna nadnárodná inštitúcia, ktorá by si kládla za cieľ podporu celému regiónu, nielen národnej kultúre.Na Slovensku neexistuje miesto, v ktorom by sa sústreďovali  všetky informácie o aktivitách vo fotografii – pripravované výstavy, do ktorých možno zaslať svoje diela, súťaže, možnosti účasti na rôznych workshopoch, festivaloch. Dom fotografie je takýmto centrálnym miestom.

Rozmanitosť aktivít Stredoeurópskeho domu  fotografie  podnecuje záujemcov  k účasti na rôznych akciách a to spätne dvíha kvalitu tvorby, ktorú  podporujeme prezentáciou na výstavách, vo vydávaných knihách, v časopisoch IMAGO, Fotonoviny. Toto všetko sa odráža vo zvýšenom  záujme verejnosti o fotografickú ( vizuálnu ) kultúru.
Obidva hlavné zámery vzniku Domu sa realizujú vďakam aktivitám v piatich segmentoch –  výstavná, publikačná, edukatívna, informatívna a zbierkotvorná činnosť.

A. Výstavná činnosť
V budove na Prepoštskej ulici sú na výstavné účely vyčlenené dve poschodia, pričom rámcove jedno sa venuje slovenskej fotografii a druhé stredoeurópskej fotografii. Okrem tohto celoročného výstavného projektu SEDF spoluorganizuje aj festival  Mesiac fotografie, ktorý od roku 2006  participuje  na spoločnom projekte Mesiacov fotografie v Paríži, Berlíne, Ríme, Moskve. Luxemburgu a Viedni.

B. Publikačná činnosť
Jedným zo závažných spôsobov ako prezentovať  poznatky, hodnoty, ktoré zhromažďuje SEDF je aj publikačná činnosť. Jej obsahom je vydávanie polročníka IMAGO, štvrťročníka Fotonoviny, kníh o slovenskej fotografii, malých katalógov k výstavám realizovaným v priestoroch inštitúcie. K posledným titulom patrí napr. kniha o Bratislave nasnímanej svetovými fotografmi, ktorí od roku 1991 navštívili hlavné mesto a fotografovali ho, alebo monografia o diele Doroty Sadovskej. Súčasne sa  pripravujú  aj propagačné materiály o aktivitách SEDF. Okrem publikácií v klasickom zmysle sa SEDF prezentuje aj formou internetových aktivít, ktoré šíria jeho výstupy aj mimo bezprostredného geografického rámca.

C. Informačno-konzultačná  činnosť
a.- konzultácie – sa poskytujú  tri razy do mesiaca, pričom zahŕňajú viaceré oblasti. Napr. právne rady súvisiace s autorským zákonom, ktorý sa práve  pri  publikovaní fotografií v masmédiach často obchádza a poškodzujú sa tak práva umelcov, využívajú sa protizákonne a bez ich súhlasu výsledky ich práce. Ďalšou oblasťou sú rady z oblasti  fundraisingu,  ktoré sú v dnešnej situácii často jedinou možnosťou, ako zrealizovať akýkoľvek projekt. Časť konzultácií sa venuje aj technickým otázkam tvorby, problémom s fotoaparátmi a pri vyvolávaní  negatívov a tiež otázkam kompozície záberov.
b. – informácie – súčasťou tohto informačného toku sú aj výstupy z Internetu a všetky ostatné fakty, ktoré SEDF zhromažďuje.  Informácie sú pre záujemcov k dispozícii počas otváracích hodín galérie  ( šesť dní v týždni ). Okrem toho, že sú k dispozícii v priestoroch galérie, sú   šírené  aj  do iných organizácií, ale najmä priamo k fotografom, resp. všetkým záujemcom, ktorí  chcú byť  súčasťou adresára.
c – knižnica – k servisu patrí aj  verejne prístupná knižnica, ktorá sa bude neustále dopĺňa a rozširuje (v súčasnosti obsahuje vyše 6000 knižničných jednotiek).

D. Edukatívna činnosť
V rámci ponuky pre záujemcov o fotografiu Dom ponúka vzdelávacie programy formou kurzov. Na Slovensku evidujeme dostatok záujemcov o krátkodobé vzdelávanie špičkovými odborníkmi, je to medzera medzi stredoškolským a vysokoškolským štúdiom fotografie. Ťažiskom kurzov je digitálna fotografia, ale vybavenie SEDF  umožňuje vzdelávanie aj v klasickej analógovej  fotografii. Od počiatočného štádia, pri ktorom počítame skôr so úvodnými kurzami o základoch fotografického umenia a techniky postupne prechádzame ku dielňam vedeným renomovanými osobnosťami slovenskej a európskej fotografie.

E. Zbierka
Hlavným zámerom zbierkotvornej činnosti je vybudovanie reprezentatívnej zbierky slovenskej fotografie od jej vzniku až do súčasnosti. Spočiatku sa orientuje hlavne na dary resp. dlhodobé zápožičky od inštitúcií, ktoré vlastnia fotografické diela, ale s nimi málo alebo vôbec nepracujú a až po týchto úvodných dobách by sa postupne prešlo k nákup diel do zbierky.
Diela do zbierky sa dopĺňajú aj tým, že uzatvárame dohody s vystavujúcim autormi tak, aby aspoň jedno dielo darovali. Tiež pri uvažovanom udeľovaní štipendií mladým fotografom sa predpokladá, že výsledky ich práce sa stanú súčasťou zbierkového fondu Múzea slovenskej fotografie.