Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Fotografický kurz v rámci Mesiaca fotografie s Janom Brykczyńskym

Lektor/lecturer: Jan Brykczyński
Miesto/Place: Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4, Bratislava
Cena/Price: 80 eur
Počet účastníkov/Number of participants: 12
Kontakt/Contact: Lucia Matejovičová, +421 905 12 71 85, matejovicova@sedf.sk

Konštrukcia projektu a príbehu

Dátum/Date: 17.11.2019

Počas 1-dňového workshopu sa účastníci oboznámia so všetkými etapami procesu práce na fotografickom projekte. Preberú sa rôzne možnosti fotografického rozprávania. Účastníci predstavia cykly, nad ktorými pracujú a dostanú spätnú väzbu nielen od členov skupiny, ale aj od skúseného mentora, ktorý tento workshop robí viac ako 10 rokov.

Jan Brykczyńszki veľa rokov vedie Mentorský program Sputnik Photos, prednáša na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave a vedie medzinárodné workshopy.

Kurz je plánovaný v nedeľu v čase od 10:00 do 17:00 s obedovou prestávkou okolo 13:00.

Program:

Teoretická príprava – oboznámenie sa s témou, prednáška o postupe prác pri príprave fotografických projektov a o možných príbehoch v nich  (typológia rôznych rozprávaní, príklady) (skúsenosti lektora i kolektívu Sputnika).
Zvyšok dňa bude venovaný diskusii o projektoch účastníkov (min. 45 min/účastník).

 

Viac informácií o lektorovi/More information about lecturer: http://www.janbrykczynski.com/, www.sputnikphotos.com

Ďakujeme Poľskému inštitútu v Bratislave za významnú pomoc pri realizácii workshopu.

PROJECT DEVELOPMENT AND ITS NARRATIVES

During this workshop, participants will learn about all the stages of the work process of a photographic project. Different options for a photographic narrative will be discussed. Participants will present the series they are working on and receive feedback for further work on the project from other participants as well as from the lecturer.

Jan Brykczynszki has been leading the Sputnik Photos Mentor program for many years. He is a lectures at the Institute of Creative Photography in Opava and leads international workshops.

The course is scheduled from 10.00 am to 5.00 pm with a lunch break around 1 pm.

The program::

Theoretical preparation – familiarization with the topic, lecture on the progress of photographic projects (experience of the lecturer and team Sputnik). Lecture about possible opportunities in photography projects (typology of different narratives, examples). Rest of the day – discussion on participants projects (min. 45 min/participant).