Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

DIPLOMOVKY

Galéria Martina Martinčeka   1.poschodie
Galéria Profil   2.poschodie
Trvanie výstavy: 5.6. – 30.6.2019

Lea Kálazi, Kristína Káziková, Filip Drábek, Alžbeta Frajková, Sára Sarvašová
Kurátor: doc. Mgr. art. Silvia Saparová ArtD

Katedra fotografie a nových médií zabezpečuje výučbový proces v rámci fotografického média v
nadväznosti na voľné výtvarné umenie. Koncepcia výučby na katedre sa snaží spájať štúdium analógovej
a digitálnej fotografie, počítačových programov, nových technológií aj videa. Základnou jednotkou výučby
sú tri ateliéry, kde sa hlavný dôraz kladie na princíp individuálnej voľnej tvorby reflektujúcej aktuálne
obsahy súčasného umenia v rámci fotografického média, často však prekračujúc jeho hranice smerom
k multimediálnym procesom.

Lea Kálazi a Kristína Káziková z Ateliéru fotografia, realita konštrukcia pod vedením doc. Mgr. art Jany Hojstričovej, ArtD. a odbornej asistentky Mgr. art. Olji Triašky Sefanović, ArtD..

Filip Drábek, Alžbeta Frajková a Sára Sarvašová z Ateliéru o fotografii pod vedením doc. Mgr. art. Silvie Saparovej ArtD. a odbornej asistentky Mgr. art. Dominiky Ličkovej ArtD..

Lea Kálazi
IMMATERIAL
Vychádzam z viac-menej reálnych zážitkov, ktoré boli impulzom, vzdorom voči spoločenskému správaniu
súčasnej doby a jej hodnôt, kladiem si otázky o štruktúre súčasného človeka a jeho spôsobe existencie ako aj o tom, čomu prisudzuje hodnotu /materiálnu i duchovnú/.

Kristína Káziková
The Detox
Práca je zameraná na textilný priemysel, ktorý dlhodobo a v obrovskej miere negatívne vplýva na životné
prostredie a nás samotných. Zmyslom práce je objasniť informácie uvedené na štítkoch nášho oblečenia.

Filip Drábek
VZPOMÍNKA VE FOTOGRAFII: OTÁZKA PAMĚTI A TRAUMATU
Má diplomová práce vychází ze vzpomínek předaných z generaci na generaci. Vracím se na místa a vizualizuji
odkazy svých předků z minulého století. Vzpomínám pomocí fotografického média nad tím, co jsem nezažil.

Alžbeta Frajková
#identity of generation
Práca je sondou do špecifických otázok vzťahov súčasnej generácie. Zobrazujem životy mladých ľudí tvoriacich
multikultúrnu koexistenciu v súčasnej spoločnosti, založenú na komunikácií v digitálnom priestore.

Sára Sarvašová
VULGARIS
Vulgaris je osobnou terapiou a zároveň autentickým pohľadom na kozmetické odchýlky. Fotografie spochybňujú
vykonštruovanú ilúziu „normálna“ a súčasne podporujú sebaprijatie a všeobecné akceptovanie prirodzenosti